Vedtekter for Lightup Norway

§ 1 Organisasjonens navn
Organisasjonens navn er Lightup Norway

§ 2 Organisasjonens sted
Lightup har hovedsete i Oslo, men arbeidet er landsomfattende.

§ 3 Organisasjonens formål
3.1 Lightup arbeider for å forebygge menneskehandel og seksuell utnyttelse. Lightup jobber med opinionsbygging og fremming av holdningsforandring i spørsmål som berører alle former for menneskehandel og seksuell utnyttelse; herunder prostitusjon, pornografi, tvangsarbeid, tvangstigging og organhandel.

3.2 Lightup vil være en plattform for unges engasjement, hvor unge på egne kreative måter kan være med å belyse tematikk relatert til menneskehandel til sine omgivelser, og være med å forebygge menneskehandel og seksuell utnyttelse. Lightup oppmuntrer og legger til rette for unges samfunnsengasjement og deltakelse i det demokratiske og ideelle organisasjonslivet.

3.3 Lightup vil gjennom opplysning, informering, undervisning og aktivisering jobbe for en økt bevissthet om organisasjonens fokusområder. Lightup ønsker også å samarbeide med andre aktører som jobber forebyggende mot menneskehandel. Lightup vil fremme likestilling, og arbeide langsiktig og forebyggende ved og ta både tilbud- og etterspørselssiden på alvor gjennom å berøre den globale urettferdigheten som er drivkreftene bak den globale utnyttelsen.

3.4 Lightup har følgende visjon som rammeverk og rettesnor for alt som arbeid som gjøres: “En verden uten menneskehandel og seksuell utnyttelse”.

§ 4 Organisasjonens verdigrunnlag
4.1 Lightup er partipolitisk og religiøst uavhengig.

4.2 Lightup inspireres av historiske helter som William Wilberforce, Moder Teresa og Abraham Lincoln, som arbeidet for menneskeverdet og menneskerettighetene.

4.3 Lightup vil fremme menneskerettighetene og menneskets grunnleggende frihet.

§ 5 Medlemskap
5.1 Enkeltpersoner eller lokalavdelinger kan innvilges medlemskap i Lightup forutsatt av en aktiv beslutning om medlemskap, en respekt for organisasjonens verdigrunnlag og et ønske om å arbeide for organisasjonens målsetting. Medlemmer binder seg til å følge Lightup sine vedtekter. Beslutninger knyttet til medlemskap som lokalavdeling i Lightup Norge tas av sentralstyret. Enkeltmedlemmer tilsluttes og organiseres i lokalavdelinger.

5.2 Medlemmer som ønsker å melde seg ut av Lightup må sende en skriftlig melding om dette til sentralstyret.

5.3 Medlemmer og lokalavdelinger som bryter Lightup sine vedtekter og motvirker organisasjonens formål kan utmeldes. Beslutninger knyttet til utmeldelse tas av sentralstyret og har umiddelbar virkning. Sentralstyrets beslutning om utmeldelse kan klages inn skriftlig til årsmøtet der saken behandles. Hvis vedkomne som meldes ut ønsker å bli medlem igjen må vedkomne på nytt søke medlemskap gjennom sentralstyret som da avgjør utfallet av saken. Medlemmer som utmeldes eller forlater Lightup har ikke rett til å få tilbake donasjoner eller beløp som er betalt inn til Lightup.

§ 6 Organisasjon
Lightup sitt høyeste besluttende organ er årsmøtet. Mellom årsmøtene ledes virksomheten av sentralstyret. Lokalt drives virksomheten av lokalavdelinger.

§ 7 Årlig årsmøte
7.1 Lightup sitt høyeste besluttende organ er årsmøtet.

7.2 Årsmøtet holdes hvert år senest 30 juni. Styret skal sende ut innkallelse til årsmøtet seneste fire uker før årsmøtet. Innkallelse skal inneholde informasjon om tid og sted for årsmøtet, frist for endringsforslag samt foreløpig dagsorden. Endelig innkalling skal sendes ut senest to uker før årsmøtet, og skal inneholde alle sakspapirer, inkludert endringsforslag.

7.3 Alle medlemmer i organisasjonen har nærværsrett, ytringsrett og stemmerett på årsmøtet.

7.4 Ved valg av ny leder velges denne for to år. Sittende leder kan velges på nytt for et år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for et år, uavhengig av om de stiller til valg for første gang eller til nyvalg.

7.5 Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Åpning av møtet

2. Opprop av nærværende medlemmer

3. Fastsettelse av stemmegivningsliste

4. Valg av funksjonærer for årsmøtet: Møteleder, sekretær til møteprotokollen og to stemmetellere.

5. Spørsmål om årsmøtets lovfestede proklamasjon.

6. Fastsettelse av dagsorden for årsmøtet.

7. Sentralstyrets handlingsplan

8. Fastsettelse av resultat og regnskap. Revisjonsplan.

10. Spørsmål om ansvarsfrihet for fjorårets styre.

11. Behandling av saker som er inkludert i dagsordenen

12. Handlingsplan

13. Valg av sentralstyre - Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer 14. Valg av revisor

15. Valg av valgkomite

16. Øvrige spørsmål

17.Årsmøtets avslutning

§ 8 Ekstra årsmøte
Ekstra årsmøte holdes når sentralstyret eller revisoren finner det nødvendig eller når minst 1/3 av Lightups medlemmer krever dette gjennom en skriftlig begjæring til sentralstyret. I begjæringen skal medlemmenes ærend for møtet fremlegges. Det ekstra årsmøtet behandler bare de sakene som er angitt i innkallelsen.

§ 9 Sentralstyret
9.1 Årsmøtet velger et styre som leder Lightup sitt arbeid mellom årsmøtene. Sentralstyret skal bestå av 5-8 personer. Styreleder utses av årsmøtet. Øvrige funksjoner for styremedlemmene velges innad i sentralstyret.

9.2 Styret møtes når styreleder, nestleder eller minst tre styremedlemmer begjærer det. Styret kan fatte beslutninger når minst 2/3 av styremedlemmene er nærværende og når enten nestleder eller styreleder deltar i møtet. Beslutninger vedtas med enkel majoritet. Møtets styreleder avgjør i tilfeller ved like stemmetall.

9.3 Styret møtes under normale omstendigheter en gang i måneden, såkalte ordinære styremøter. Datoer for de ordinære styremøtene skal avklares i forkant av hvert semester. Det er forventet at styremedlemmene møter til styremøtene.

9.4 Styremøter kan også holdes ved hjelp av elektroniske og kommunikative midler slik som Skype, telefon og e-post.

9.5 Styret kan innkalle en uavhengig part ved behov. Denne har forslags- og ytringsrett, men ikke stemmerett.

9.6 Dersom styremedlemmer av ulike presserende årsaker ser seg nødt til å forlate sitt verv i styret i løpet av et virksomhetsår, kan styret supplere seg selv. Ved en eventuell supplering skal medlemmene orienteres skriftlig gjennom en nyhetsmail. Medlemmene har mulighet til å sende inn eventuelle innvendinger til den foreslåtte kandidaten innen to uker etter at orienteringen er sendt ut. Ved neste årsmøte vil det stemmes over om supplerte styremedlem skal velges inn for kommende periode.

9.7 Organisasjonens underskrifter utføres av Lightup sin styreleder og det medlemmet som styret utvelger.

§ 10 Valgkomité
Valgkomiteens viktigste oppgave er å foreslå kandidater til sentralstyret, samt revisor for det kommende virksomhetsåret. Valgkomiteen skal bestå av 1-3 personer.

§ 11 Regnskap og revisjon
11.1 Lightups regnskap strekker seg fra 1 januar til 31 desember.

11.2 Lightups regnskaper og forvaltning skal granskes av årsmøtets valgte revisor. 

§ 12 Lokalavdelinger
Lokalavdelingen jobber for Lightups målsetting på lokalt nivå. En lokalavdeling fungerer selvstendig med et eget styre. Lokalavdelingens styre velges av lokalavdelingens medlemmer på deres årsmøte. På årsmøtet har alle medlemmer i lokalavdelingen nærværsrett, ytringsrett, forslagsrett og stemmerett.

§ 13 Endring av vedtekter
13.1 Bestemmelsene i disse vedtektene om Lightups formål skal aldri endres.

13.2 Disse vedtektene kan endres gjennom det årlige årsmøtet eller ved et ekstra årsmøte med 2/3 majoritet.

13.3 Styret har tolkningsfortrinn ved spørsmål som angår vedtektene. 

§ 14 Oppløsning av organisasjonen
14.1 Beslutninger om oppløsning av Lightup fattes med 2/3 majoritet ved to påfølgende årsmøter med minst 6 måneders mellomrom, der ett må være det årlige årsmøtet.

14.2 Ved oppløsning beslutter årsmøtet anliggende knyttet til Lightups eiendeler. Kopi av årsmøteprotokollen som inneholder beslutningen om oppløsningen skal deretter sendes til Skatteetaten for avregistrering av organisasjonen.