IMG_1999.png

Barn og unge på flukt er spesielt sårbare for å bli utsatt for menneskehandel- enten seksuell utnyttelse eller tvangsarbeid.  

Visste du at 68,5 millioner mennesker er på flukt i verden i dag, og at tallet er stigende? At halvparten av disse er barn og unge? Og at det i 2016 var 75 000 enslige barn under 18 år søkte asyl rundt omkring i verden?

Situasjonen er alvorlig. Mange flykter mot Europa. Flere nylige forskningsrapporter har pekt på at antallet barn og unge på flukt som utnyttes i menneskehandel- enten i sexindustrien eller til ulike former for tvangsarbeid øker sterkt.

The good news: Dette kan VI gjøre noe med:

 • lær mer om tematikken

 • spre bevissthet til dine omgivelser

 • skap forandring gjennom å bli medlem og engasjere deg i lightup!

 

lightup krever at Norge må gjøre mer, og at politikerne må ta grep for å forebygge at menneskehandel med barn og unge på flukt skjer:

 • gjennom å ta FNs bærekraftsmål 5.2, 8.7 og 16.2 på alvor, og styrke den forebyggende innsatsen mot menneskehandel. Disse målene omhandler:

  • å treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes,

  • å avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting

  • å stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold mot og tortur av barn
 
 


 • gjennom å gjøre det mulig for enslige asylbarn å søke asyl fra norske ambassader nær kriseområder, så de slipper å ta ut på farefulle reiser alene

 • gjennom å bidra til å opprette trygge fluktruter for barn på flukt, ved å stå i bresjen for å styrke og koordinere den europeiske asylpolitikken

 • gjennom å opprette en uavhengig sentral koordineringsenhet som utelukkende jobber med menneskehandelspørsmål og har ansvar for blant annet forskning på feltet, rapportering, iverksette nasjonale forebyggende tiltak og samordne tiltak mot menneskehandel. Denne enheten bør ha en underenhet som utelukkende jobber strategisk med å forebygge menneskehandel med barn og sikre god oppfølging av barn som allerede er utsatt for menneskehandel.

 

Følg kampanjen på @lightup.norway og #pricelesspeople i sosiale medier!