Utlyste stillinger


Lightup søker rapportforfatter

Er du opptatt av temaet menneskehandel og utviklingspolitikk og ønsker du å bidra til å sette søkelyset på hvordan Norge kan styrke innsatsen for å forebygge menneskehandel? Har du sansen for skriving og samfunnsaktuelle temaer? Søk om å bli forfatter av vår rapport «Priceless People»!

 

Bakgrunn

Rapporten “Priceless People” springer ut fra behovet for en styrket og forebyggende innsats mot menneskehandel, spesielt i lys av den pågående flyktningskatastrofen i verden i dag. Alle nasjoner og samfunn er berørt av menneskehandel, og det er ingen tvil om at handel med

mennesker rammer mennesker som kommer fra sårbare sivilsamfunn aller hardest. Sårbare stater som preges av fattigdom, konflikt, korrupsjon, klima- og miljøutfordringer, mangel på likestilling, manglende overholdelse av menneskerettigheter skaper grobunn for menneskehandel. Den stadig økende andelen flyktninger i verden, gjør at barn blir spesielt sårbare, og øker sannsynligheten for at de utsettes for seksuell utnyttelse, tvangsarbeid og organisert kriminalitet.

Lightup fremholder at Norge har et særskilt ansvar i møte med menneskehandel som global utfordring. Dette understrekes når Norge med Erna Solberg er satt til å lede FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Regjeringen fremla ved årsskiftet en ny handlingsplan mot menneskehandel. Handlingsplanen synliggjør ingen reell styrking i forhold til bekjempelse av menneskehandel. Det er ingen årstall eller tidsfrister for tiltakene, og den fremstår som lite forpliktende for Norge. Selv om offeroppfølging og etteretningsarbeid utgjør en viktig del av innsatsen i møte med menneskehandelsproblematikken, så er det utilstrekkelig om man ikke også jobber forebyggende.

 

Innhold

Hvordan setter norske bistandsorganisasjoner søkelyset på forebygging av menneskehandel? Rapporten skal diskutere menneskehandel som utviklingspolitisk tema. Formålet med rapporten er å rette søkelyset mot menneskehandel som global utfordring og å se fenomenet å forebygge menneskehandel i sammenheng med andre utviklingstematiske områder. Rapporten tar sikte på å ta for seg et utvalg av fem store bistandsorganisasjoner i Norge, og å kartlegge om og hvordan disse organisasjonene setter søkelyset på forebygging av menneskehandel. Blant momentene som vil undersøkes er organisasjonenes faktiske og uttalte søkelys på menneskehandel, hvorvidt dette fremstår som et prioritert tema, samt hvordan og i hvilken grad menneskehandel knyttes sammen med andre utviklingstematiske områder og opp mot bærekraftsmålene. Rapporten vil basere seg på kvalitative intervjuer av en representant fra hver av bistandsorganisasjonene, samt innhentet informasjon fra hjemmesidene til organisasjonene.

 

Vi ser fortrinnsvis etter masterstudenter med samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Rapporten skal skrives i samarbeid med prosjektleder i Lightup og vil lanseres 15 november på Kulturhuset i Oslo. Prosjektet “Priceless People” er støttet av Norad.

Det er forventet at rapportskriveren har mulighet til å delta på rapportlanseringen.

Det er ønskelig at rapporten er på ca 20 sider. Tidsramme: 8 uker.

Honorar: 10.000 kroner

Søknadsfrist: Fredag 24 august.
Send søknaden til prosjektleder på: gina@lightup-movement.no