Les mer om oss

lightup ser en sammenheng mellom tilbud og etterspørsel og arbeider derfor forebyggende rettet mot ungdom for å redusere etterspørselen etter varer og tjenester knyttet til menneskehandel. Vi mener at ungdom som får ny kunnskap om menneskehandel også blir bevisste på de valgene de tar, og på hvordan de selv kan være endringsaktører som bidrar til å påvirke samfunnet positivt og med dette forebygge menneskehandel.

lightup retter søkelyset mot å redusere etterspørselen etter menneskehandel og forebygge menneskehandel med sårbare grupper. Vi har troen på langsiktig og forebyggende arbeid, og vi tar både tilbud- og etterspørselssiden på alvor gjennom å berøre den globale urettferdigheten som er en drivkraft bak den globale utnyttelsen. lightup løfter frem FNs bærekraftsmål, som vi mener er et viktig verktøy for å forebygge handel med mennesker.

Konkret arbeider vi for at ungdom skal bli mer bevisste og ta i bruk sin handlekraft gjennom å holde interaktive foredrag og workshops på diverse skoler, folkehøgskoler, universiteter osv, samt gjennom å opprette og følge opp lokallag rundt om i Norge slik at ungdommene selv har mulighet til å opplyse sitt nærmiljø om lightup sine fokusområder.

lightup samarbeider tett med andre aktører som jobber forebyggende mot menneskehandel. lightup Norway en del av det internasjonale lightup- nettverket som stadig er i vekst. Med tette relasjoner til søsterorganisasjonene i Tyskland og Østerrike besitter vi både erfaring og kompetanse som dekker bredt.